Gramatika italijanskog jezika. Morfologija s elementima sintakse

Recenzija akademika Ivana Klajna

Recenzija dr Mile Samardžić

Sadržaj

Gde može da se kupi

 

Recenzija Akademika Ivana Klajna

UDRUŽENJU NASTAVNIKA ITALIJANSKOG JEZIKA SRBIJE

BEOGRAD

 Pregledao sam rukopis dr Saše Moderca pod naslovom Gramatika italijanskog jezika (Morfologija sa elementima sintakse).

    Ovaj obimni rukopis (oko 480 strana) u potpunosti je prilagođen nastavnim potrebama naše sredine. On obuhvata gradivo koje se predaje na prvoj i drugoj godini Katedre za italijanistiku Filološkog fakulteta, kao i u srednjim školama koje imaju nastavu italijanskog. U opširnom uvodnom poglavlju „Grafemi i fonemi italijanskog jezika", na tridesetak strana, data su između ostalog i pravila za transkripciju italijanskih naziva na srpski, kao i za pisanje stranih imena u italijanskom. Slede zatim opširna poglavlja o pojedinim vrstama reči (Član, Imenica, Pridev, Zamenica, Glagol, Prilog, Predlog, Veznici), kao i pregled tvorbe reči, u kome su pored prefiksacije, sufiksacije i slaganja obrađene i novije tvorbene pojave – reči s prefiksoidima i sufiksoidima, grupe reči, konglomerati i drugo.

    Po načinu izlaganja ova knjiga odudara kako od italijanskih školskih gramatika koje su se kod nas tradicionalno koristile (Sensini, Dardano-Trifone, Satta i dr.) tako i od Jernejeve Konverzacione gramatike i od mnogobrojnih udžbenika italijanskog na srpskom. Oslanjajući se na svoje bogato nastavno iskustvo, dr Moderc je kroz ceo tekst primenio umereni kontrastivni metod, unapred upozoravajući na tipične greške koje naš studenti prave na italijanskom usled interfrerencije maternjeg jezika ili usled lažne analogije. Objašnjenja su iscrpna i postupna, propraćena velikim brojem primera. Autor uvek vodi računa o frekvenciji navedenih oblika i o stilskom registru kome pripadaju. Pored standardnih i tipičnih pogrešnih struktura, navodi neretko i one moguće ali neuobičajene, detaljno objašnjavajući uslove njihove primene i sitne semantičke razlike koje ih odvajaju od uobičajenog obrasca. U tekstu su obilno korišćeni tabelarni prikazi, različite vrste sloga i druga grafička sredstva koja doprinose preglednosti.

    Studentima italijanistike koji su već savladali uobičajene univerzitetske priručnike Modercova knjiga će pomoći da rasprave, rasvetle i uvežbaju mnoga pitanja koja im zadaju teškoće u učenju i prevođenju. Da navedem samo dva primera, o kauzativno fare i lasciare (kojima Sensini posvećuje dvadesetak redova, dok ih Dardano i Trifone uopšte ne pominju) dr Moderc govori na pet strana, sa preko sedamdeset primera. Poglavlje o oblicima i upotrebi konjunktiva obuhvata 25 strana, a pored svih postojećih pravila ponuđen je i odeljak „Alternative za konjunktiv“, gde se detaljno izlažu mogućnosti zamene zavisnog konjunktiva različitim oblicima infinitiva, upotrebom kauzativnog fare, nominalizacijama i drugim strukturama. Ovakve informacije uzalud bismo tražili u drugim italijanskim ili stranim priručnicima.

    Gramatika ne sadrži sintaksu, ali to nije postupak bez presedana: primera radi, dve gramatike hrvatskog jezika za Italijane, mada daleko užeg obima i manjih pretenzija od ove (Marina Lipovac Gatti, Ines Olivari Venier), takođe se ograničavaju na fonetiku i morfologiju. Najvažnije elemente sintakse, inače, autor je dao u poglavljima o glagolu (za sintaksu proste rečenice) odnosno o veznicima (za sintaksu složene rečenice).

    Veći broj sitnijih izmena i ispravki koje sam predložio tokom pregledanja rukopisa autor je skoro u potpunosti prihvatio. Moj zaključak je da je Gramatika italijanskog jezika dr Saše Moderca stručno i studiozno napisana knjiga, delo savesnog pedagoga i dobrog poznavaoca italijanskog jezika, koja ne samo što popunjava jednu prazninu (nepostojanje italijanske gramatike na srpskom) nego i sadrži mnoštvo metodskih novina i pruža iscrpniju i bolje razrađenu građu nego gramatike kojima smo se dosad služili u univerzitetskoj nastavi. Stoga preporučujem Udruženju da ovu knjigu objavi što je pre moguće.

 Beograd, 20.XI.2004.                         Akademik Ivan Klajn

 

 

 

Recenzija dr Mile Samardžić

UDRUŽENJU NASTAVNIKA ITALIJANSKOG JEZIKA SRBIJE

BEOGRAD

 

    Ukazana mi je izuzetna čast da budem jedan od recenzenata rukopisa docenta dr Saše Moderca pod naslovom Gramatika italijanskog jezika (Morfologija sa elementima sintakse). Ovo dugo očekivano delo u krugovima italijanista najzad je na najbolji mogući način ugledalo svetlost dana. Gramatika italijanskog jezika kolege Moderca obradovaće naše mnogobrojne studente italijanistike, nastavnike italijanskog jezika, ali i ostale zainteresovane za učenje italijanskog jezika. Naime, ovu gramatiku s nestrpljenjem su iščekivali i studenti nematičnih fakulteta gde se predaje italijanski jezik, kao i polaznici brojnih kurseva italijanskog jezika kojih ima u čitavoj Srbiji.

    Rukopis ima 480 strana i podeljen je u više poglavlja. Prvo poglavlje praktično predstavlja prvi deo gramatike. Nosi naziv „Grafemi i fonemi italijanskog jezika“. Na oko trideset strana po prvi put detaljno su prikazana ortografija i ortoepija, ali što je izuzetno važno i transkripcija italijanskih vlastitih imena i naziva na srpski, pisanje stranih imena u italijanskom itd. Izuzetno su dragoceni veoma pregledni tabelarni prikazi imena italijanskih i svetskih geografskih naziva na oba jezika. Konsultovanjem ovog materijala studenti će moći da dođu do podataka koje su dosad morali da traže u više priručnika i koji su, po pravilu, predstavljali veliki problem.

    U sledećim poglavljima posvećenim pojedinačnim gramatičkim kategorijama (član, imenica, pridev, zamenica, glagol, prilog, predlog, veznici) kolega Moderc sledi kontrastivni pristup izlazeći u susret potrebama govornika srpskog koji uče italijanski jezik. U ovim poglavljima Moderc iznosi gradivo italijanske gramatike koje ilustruje velikim brojem primera i njihovog prevoda. Međutim, ono što razlikuj njegovu gramatiku od ostalih u nastavi korišćenih gramatika (Dardano-Trifone, Sensini, Sabatini, Altieri Biagi itd) jesu iscrpna objašnjenja upravo onih primera koji predstavljaju problem za naše učenike. Zahvaljujući bogatom i višegodišnjem nastavničkom iskustvu, Saša Moderc posvećuje posebnu pažnju nastavnim jedinicama koje predstavljaju najveći izvor grešaka. Grafički veoma jasno i pregledno, uz upotrebu brojnih tabela, on na krajnje moderan način objašnjava „bolne tačke“, kao što su upotreba člana, konjunktiva, kauzativnih glagola fare i lasciare. Posebno bih istakla upotrebu predloga koja je u italijanskim gramatikama obrađen veoma površno i rutinski (možda i zbog iscrpljenosti autora budući da e poglavlje posvećeno predlozima po pravilu nalazi na kraju gramatike). Autor ovde daje mnoštvo često upotrebljavanih predloških konstrukcija i daje njihove ekvivalente u srpskom jeziku. Reč je upravo o onim primerima koji se gotovo redovno koriste uz neminovne greške.

    U gramatici nema posebnog poglavlja posvećenog sintaksi. Međutim, Saša Moderc u pojedinačnim poglavljima obrađuje specifičnosti upotrebe kategorija reči. Istakla bih, pre svega, upotrebu vremena i načina. Obiljem primera i istančanih objašnjenja autor opisuje upotrebu vremena i načina i opet ukazuje na nepodudaranje u upotrebi između dva jezika. U tom smislu, istakla bih upotrebu prošlih vremena i objašnjenja koja se odnose na glagolski vid. Isto tako, posebno je obrađena pogodbena rečenica, detaljno su objašnjene pasivne konstrukcije i upravni i neupravni govor. U poglavljima o predlozima i veznicima pomenuti su „complementi“ i različite vrste zavisnih rečenica i veznika koji ih uvode.

    Gramatika italijanskog jezika dr Saše Moderca jeste veoma originalno delo, koje svojim modernim i kontrastivnim pristupom potpuno odudara od postojećih gramatika na našem raspolaganju. Najzad ćemo dobiti gramatiku koja nije uobičajena kompilacija, već donosi mnoštvo novina u sadržaju i pristupu. Ona će biti dragoceni i nezamenjivi priručnik za sve one koji uče italijanski jezik u našoj zemlji, pre svega za studente italijanistike, ali i podsetnik za njihove nastavnike. Moj zaključak je da je Gramatike italijanskog jezika dr Saše Moderca stručno i naučno zasnovano delo koje su i studenti i nastavnici dugo godina nestrpljivo iščekivali. Stoga preporučujem da ga Udruženje nastavnika italijanskog jezika Srbije što pre objavi.

 

 Beograd, 25.11.2004.             dr Mila Samardžić

                                                docent za italijanski jezik

                                                Filološki fakultet u Beogradu

 

na početak